Algemene voorwaarden

Bijgewerkt: op 12/12/2023 

Definities van de termen

 

Binnen deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende termen begrepen zoals hieronder gedefinieerd:

 

App: de toepassing van HAPPN, beschikbaar in de Apple App Store, de Google Play Store en op de Webapp van HAPPN: https://app.happn.com

HAPPN: HAPPN, een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 36.982,92 euro, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nummer 535 217 723, en eigenaar en enige exploitant van de App en het merk HAPPN.

AG: deze Algemene gebruiksvoorwaarden.

Lid: geregistreerde persoon op de App. Onder de Leden zijn ook abonnees.

Kenmerken van het Lid: Door het Lid opgegeven informatie, waarin hij zijn profiel beschrijft met betrekking tot zijn levensstijl en zijn kenmerken. Het Lid kan informatie die hij op zijn profiel wil weergeven selecteren en andere Leden die op de App verschijnen filteren door middel van deze informatie.

Map: kaart waarmee u Leden kunt vinden die tegengekomen bent.

Pas (aangeduid met een kruisje) : actie gesymboliseerd door een kruis om iemands gebrek aan interesse uit te drukken. Deze actie is geheim en wordt niet meegedeeld. “Gepaste” profielen verschijnen in de toekomst niet langer in de nieuwsfeed van het Lid, maar zijn nog steeds te vinden op de Map.

Like: actie gesymboliseerd door een hart met als doel interesse te tonen. Abonnees-leden hebben toegang tot de lijst met Likes. Deze actie blijft, behalve voor de eerste Like, geheim voor niet-Leden tot het krijgen van een wederzijdse Like.

SuperCrush: actie die leidt tot het versturen van een notificatie naar het Lid tot wie u zich richt. Dit geeft ook de mogelijkheid hem of haar een aanpasbaar privébericht te sturen om een privégesprek op gang te brengen.Profielkeuring: Functie die het mogelijk maakt de echtheid van de profielfoto van het Lid te bewijzen en de badge “Goedgekeurd profiel” te krijgen, dit maakt het mogelijk om voor andere Leden te bewijzen dat de foto van het gezicht dat op het profiel is geupdate overeenkomt met de echte visuele bewegende identiteit van het lid (via video).

Crush: gebeurtenis tussen twee profielen, veroorzaakt door een wederzijdse Like van beide profielen. Het stelt een wederzijdse interesse voor en activeert een melding (“Je hebt een Crush”) waarmee u een gesprek kunt openen.

Boost: Functie die het voor Leden mogelijk maakt om de zichtbaarheid van hun profiel te vergroten gedurende de tijd dat deze optie geactiveerd is.

Berichten en /of spraakberichten: alleen Leden die een Crush (of indien beschikbaar een SuperCrush) hebben gekregen, kunnen de “Chat” -actie in de app starten en Berichten sturen. De Berichten zijn zichtbaar in het berichtencentrum dat toegankelijk is via het pictogram rechtsonder op de startpagina.

Packs: Door de Leden gekochte betaalde functies.

Profielfoto’s: profielfoto’s die het mogelijk maken het Lid makkelijk te herkennen: in dit verband accepteert het Lid om op zijn minst op nummer 1 een foto van zijn gezicht te plaatsen waar hij duidelijk herkenbaar is, dit zijn twee criteria die fundamenteel zijn voor het gebruik van de Diensten

Als er op nummer 1 geen foto van het gezicht van het Lid is geplaatst zal deze automatisch op nummer 1 worden gezet. In het geval dat het Lid meerdere foto’s van zijn gezicht plaatst kan hij de volgorde zelf kiezen.

Diensten : alle diensten, al dan niet tegen betaling, die HAPPN aanbiedt ter bevordering van virtuele of echte ontmoetingen tussen leden die elkaar hebben tegengekomen en die op basis van de gekozen zoekcriteria een wederzijdse interesse hebben.

HAPPN Premium: pakket van Diensten tegen betaling aangeboden door HAPPN in de vorm van een abonnement, waarvan de duur door het Lid kan worden gekozen.

HAPPN Supreme: een op abonnementen gebaseerde reeks van betaalde diensten aangeboden door HAPPN waarbij het Lid de duur kan kiezen.

Abonnee Lid: Lid dat zich heeft geabonneerd op HAPPN Premium of HAPPN Supreme.

Account: persoonlijke ruimte voor het Lid in de App, waartoe hij toegang heeft door zich te registreren en in te loggen op de App. Het geeft het Lid toegang tot de Diensten. Een Lid mag slechts één Account hebben.

Facebook Connect: een functie waarmee leden hun Facebook-account kunnen gebruiken om in te loggen op de app om het registratieproces te vereenvoudigen.

CrushTime: facultatief spel voorgesteld via een melding van HAPPN aan het Lid, waarbij elke partij uit een rooster van 4 profielen raadt welke persoon hem/haar geliket heeft door hem of haar terug te Liken.  

Artikel 1: Toepassingsgebied

 

De AV definiëren de rechten en verplichtingen van de partijen in verband met het gebruik van de App. Ze vormen de basis van een contractuele relatie tussen het Lid en HAPPN.

1.1 Normconflicten

 

Deze Algemene Voorwaarden (AV) definiëren de belangrijkste gebruiksregels van de App. Deze worden aangevuld met aanvullend beleid - het Privacybeleid, het Beleid voor het gebruik van cookies en het Vertrouwensbeleid - om het Lid verder te begeleiden bij het gebruik van de App. In het geval van een conflict tussen de verschillende beleidslijnen met als gevolg een gebrek aan toegankelijkheid, begrijpelijkheid en/of voorspelbaarheid van de regels, hebben deze AV voorrang op het Privacybeleid, het Beleid voor het gebruik van cookies en het Vertrouwensbeleid.

1.2 Autonomie van de bepalingen

 

Indien één van de bepalingen van deze AV nietig of niet-toepasselijk wordt verklaard op grond van een wet, voorschrift of uitspraak van een bevoegde rechter, zal alleen de bepaling in kwestie worden uitgesloten, terwijl de overige bepalingen hun geldigheid en kracht behouden, tenzij ervan wordt uitgegaan dat deze AV’s vervalst zijn of dat dit leidt tot een aanzienlijke onevenwichtigheid in de verplichtingen van de partijen. 

Artikel 2: Wijziging van de AV

2.1 Update

 

HAPPN behoudt zich het recht voor om deze AV te allen tijde en eenzijdig te voltooien of aan te passen op elke manier die ze nodig acht, of om de Diensten te beëindigen.

Het Lid wordt via de App en/of door een e-mail te sturen naar het door het Lid opgegeven adres op de hoogte gebracht van de update van de AV. Het is de verantwoordelijkheid van het Lid om de geldigheid van dit e-mailadres te waarborgen.

Het is de verantwoordelijkheid van het Lid om de bijgewerkte AV aandachtig te lezen en volledig op de hoogte te zijn van de wijzigingen.

Het feit dat het Lid de Diensten van de App blijft gebruiken na de update van de AV impliceert onvoorwaardelijke aanvaarding van de in de AV aangebrachte wijzigingen.

In geval men niet akkoord is met de wijzigingen van de AV, kan het Lid de Diensten beëindigen en zijn Account verwijderen in overeenstemming met artikel 14.3.

2.2 Onmiddellijke toepassing

 

Elke nieuwe versie van de AV is onmiddellijk van toepassing op Leden. 

Artikel 3: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

3.1 Toepasselijk recht

 

Deze huidige AV zijn onderworpen aan het Franse materiële recht, met uitzondering van regels met wetsconflicten. 

3.2 Geschillenbeslechting

 

In geval van een geschil verbindt het Lid zich ertoe om, voorafgaand aan enige andere gerechtelijke of buitengerechtelijke actie, rechtstreeks schriftelijk contact op te nemen met HAPPN (per e-mail of per post, op het e-mail- of postadres vermeld in artikel 15 van de AV) om te trachten dit geschil in der minne te schikken.

In geval van nalatigheid wordt het Lid ervan in kennis gesteld dat hij/zij ervoor kan kiezen om kosteloos gebruik te maken van bemiddeling en dat hij/zij eventuele klachten kan indienen via het platform voor geschillenbeslechting dat door de Europese Commissie op het volgende adres ter beschikking werd gesteld: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Elke betwisting of elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, interpretatie, uitvoering of beëindiging van of in verband met deze AV die niet in der minne kan worden geschikt, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Parijs (Frankrijk). 

Artikel 4: Registratie

4.1 Hoe de App te downloaden

 

De App is beschikbaar op de legale downloadplatforms van Apple en Google en via de webapp HAPPN die gratis beschikbaar is op dit adres: https://app.happn.com. Het kan gratis worden gedownload op de App Store van Apple en de Google Play Store, op iPhones met iOS 10 of hoger of Android Smartphones met versie 5 of hoger. 

4.2 Het recht van Leden om zich te registreren

 

Wanneer aan de noodzakelijke voorwaarden voor het statuut als Lid is voldaan, kent HAPPN het Lid, op persoonlijke titel, een Account toe die de volgende gegevens bevat:

• Een profielfiche

• Een mailbox

• Een optie “meldingen”

Een Lid mag slechts één Account hebben.

4.3 Verplichtingen van het Lid bij de registratie

 

Het Lid moet ten minste 18 jaar oud zijn en garanderen dat alle informatie die hij/zij bij de registratie verstrekt, accuraat en actueel is.

De registratie gebeurt op deze alternatieve manieren:

- Via Facebook Connect: het sociale netwerk stelt HAPPN in staat om de profielfoto, voornaam en leeftijd afgeleid van de geboortedatum te gebruiken om een “profiel”-fiche aan te maken. Bijgevolg moet het Lid de authenticiteit van zijn informatie op Facebook controleren alvorens zich te registreren voor de Diensten.

- Via een mobiel telefoonnummer: in dat geval kan er geen informatie over het Lid automatisch worden opgevraagd en is het aan het Lid om informatie over hem/haar te verstrekken, zoals zijn/haar, voornaam, geslacht, geboortedatum en andere aanvullende informatie indien hij/zij dat wenst en moet hij/zij bij de registratie een of meer foto’s van zichzelf verstrekken.

- Via Apple of Google sign in: het is de verantwoordelijkheid van het Lid om informatie over hem/haar te verstrekken, zoals zijn voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum en andere aanvullende informatie indien hij dat wenst moet hij bij registratie een of meer foto’s van zichzelf verstrekken.

- Via de Webapp HAPPN via Facebook Connect of Google Sign in.

Door zich te registreren, gaat het Lid akkoord met deze AV en het Privacybeleid en verbindt hij/zij zich ertoe de verplichtingen na te leven die op hem/haar rusten, in het bijzonder de verplichtingen die worden vermeld in de Gedragscode van het Lid zoals gedefinieerd in artikel 8 van deze AV.

Artikel 5: Diensten en functies 

5.1 Doel van de Diensten

 

HAPPN is een online datingapp waarmee een Lid op de App mensen die hij of zij in de omgeving tegengekomen is of mensen die hij of zij zou kunnen tegenkomen, terug kan vinden, en die hen waarschijnlijk ook zullen interesseren. De Applicatie biedt Leden profielen die automatisch worden geselecteerd op basis van hun zoekvoorkeuren, hun profielactiviteit op de Applicatie, hun Kenmerken, favoriete plaatsen of locatie. Het lid kan de aanbevelingscriteria niet wijzigen. Wij zijn van mening dat deze criteria het meest geschikt zijn om uw compatibiliteit met de door de Applicatie aangeboden profielen te bepalen. 

 

Het staat elk lid vrij om in overeenstemming met deze AV en de wet met andere leden relaties aan te gaan en te communiceren.

 

In geen geval mogen de door HAPPN aangeboden Diensten worden beschouwd als activiteiten op het gebied van advies- of huwelijksmakelaardij. Zij zijn uitsluitend bedoeld om door middel van de App en afhankelijk van de locatie en voorkeuren van de Leden, virtuele of reële ontmoetingen te vergemakkelijken tussen Leden die een wederzijdse interesse hebben.

5.2 Diensten voor leden

 

Sommige Diensten van HAPPN zijn gratis verkrijgbaar in de App (exclusief verbindingskosten en telecommunicatiekosten) voor het Lid dat zich ertoe verbindt deze AV na te leven, namelijk:

• Verzenden van een gelimiteerd aantal Likes.

• Verzenden van berichten en spraakberichten in geval van een Crush.

• Bekijken van de profielen van andere Leden.

• Het passen van een aantal profielen.

• Spelen van CrushTime.

• Vertrouwelijk blokkeren van alle Leden wiens gedrag deze keuze rechtvaardigt.

• Vertrouwelijk melden van alle Leden wiens gedrag in strijd is met de AV of de toepasselijke wetgeving.

• Vinden van de ontmoetingsplaatsen van de Leden.

• Toegang tot de lijst met gekruiste Leden.

• Toegang tot voorgestelde profielen.

• Instellen van uw zoekvoorkeuren.

• Ontvangen van meldingen

• Raadplegen van de FAQ en de Tutorial.

• Kennis hebben van het aantal ontvangen SuperCrushs en Crushes, zonder dat deze cijfers zichtbaar zijn voor andere Leden.

• Voltooien van uw profiel in overeenstemming met deze AV.

• Verwijderen van zijn/haar berichten.

De via de App beschikbaar gestelde Betaalde Services zijn toegankelijk voor de Leden na de aankoop van een Pack of een abonnement op HAPPN, volgens de voorwaarden zoals beschreven in artikel 9.

Artikel 6: Bescherming van persoonsgegevens

 

HAPPN hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en respect voor uw privéleven. We nodigen u uit om ons Privacybeleid en ons Vertrouwensbeleid te raadplegen om te weten te komen hoe we uw persoonlijke gegevens behandelen, beschikbaar door op de volgende links te klikken: 

Artikel 7: Verplichtingen en verantwoordelijkheid van HAPPN

7.1 Technische middelen en beveiliging

 

HAPPN verbindt zich ertoe de infrastructuur en de technische middelen te leveren die nodig zijn om een kwaliteitsdienst te leveren aan leden met een iPhone met een besturingssysteem van iOS 10 of hoger of een Android-smartphone met versie 5 of hoger.

HAPPN kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor storingen in het apparaat van de Leden of compatibiliteitsproblemen tussen de App en het apparaat.

Daarnaast worden alle maatregelen genomen om het risico van frauduleuze toegang tot het systeem van HAPPN tot een minimum te beperken. HAPPN gebruikt in dit verband firewalls en apparatuur die zich tussen het internet en het privé-netwerk van een bedrijf bevinden om de veiligheid van dat netwerk te verhogen door het verkeer van en naar de online bestemming te filteren. Het is echter onmogelijk om de absolute veiligheid van een netwerk te garanderen.

HAPPN is niet verantwoordelijk voor een storing, onderbreking of slechte werking van de Diensten van de internetprovider van het Lid, alsmede voor enige oorzaak buiten HAPPN die de toegang tot de Diensten van HAPPN kan onderbreken of verstoren.

Het Lid moet ervoor zorgen dat hij/zij een beveiligd e-mailadres heeft. Ondanks de inachtname of als gevolg van nalatigheid van deze voorzorgsmaatregelen, hoewel deze waarschijnlijkheid gering is, kan het zijn dat het Account van het Lid het slachtoffer van fraude wordt.

HAPPN vestigt ook de aandacht van het Lid op het uitzonderlijke risico van het ontvangen van ongewenste of vermeende berichten van HAPPN. Het Lid moet oplettend en waakzaam zijn om niet het slachtoffer te worden van fraude en stelt HAPPN, indien nodig, op de hoogte door een brief of e-mail te sturen naar het in artikel 15 van deze richtlijn vermelde adres.

7.2 Illegaal gedrag

 

HAPPN en haar partners kunnen onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor illegale handelingen die strafbaar zijn met civiele of strafrechtelijke sancties, gepleegd door haar Leden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

• Alle soorten oplichting

• Alle commerciële of professionele activiteiten

• Prostitutie

• Misbruik van identiteit

• Schending van intellectuele eigendomsrechten van een derde,

• Schending van de persoonlijkheidsrechten, zoals het recht op imago en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

• Dergelijk gedrag kan leiden tot onderbreking of beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden in overeenstemming met artikel 14.4 hierin.

7.3 Gemeenschappelijk rapportage- en moderatiesysteem

 

HAPPN is, als host, niet wettelijk verplicht om toezicht te houden op de inhoud die wordt verzonden of opgeslagen via de App op grond van artikel 6.I-7 ° van de Wet op het vertrouwen in de digitale economie van 21 juni 2004.

Artikel 6.I-3 ° van dezelfde wet vereist echter dat HAPPN als host een meldingssysteem biedt voor het melden van illegale, beledigende en schadelijke inhoud.

In dit geval verbindt HAPPN zich ertoe om, na verificatie door de Klantenservice, de genoemde inhoud onmiddellijk te verwijderen.

Volgens artikel 6.I-5 van de LCEN: de kennisgeving van de betwiste inhoud wordt verondersteld te zijn verworven wanneer de host op de hoogte wordt gebracht van:

• Datum van de kennisgeving

• De identiteit van de afzender van deze inhoud

- Een beschrijving van de betwiste feiten en hun precieze locatie (met de mogelijkheid om screenshots van de betwiste inhoud bij te voegen);

- Evenals de redenen voor het verwijderen van inhoud, inclusief de wettelijke bepalingen en het feitelijk bewijs;

- een kopie van de correspondentie die naar de auteur van de betwiste inhoud is gestuurd met het verzoek om de inhoud te verwijderen of te wijzigen, of bewijs dat de auteur niet kon worden gecontacteerd;

- en een verklaring waarin de kennisgever bevestigt dat hij te goeder trouw handelt en dat de informatie juist en volledig is.

HAPPN heeft de App daarom voorzien van een gemeenschappelijk moderatiesysteem waarmee Leden de in artikel 6 bedoelde inhoud kunnen melden.wanneer ze een verontschuldiging zijn voor misdaden tegen de menselijkheid, een provocatie tot het plegen van terroristische daden en hun verontschuldiging, aanzetten tot rassenhaat, haat jegens mensen op basis van hun geslacht, seksuele geaardheid of genderidentiteit of handicap, inclusief kinderpornografie, aanzetten tot geweld, aanzetten tot geweld tegen vrouwen en aanvallen op menselijke waardigheid.

 

Geleid door een bijzonder strenge beroepsethiek in dit opzicht en weigerend om geassocieerd te worden met gewelddadige of beledigende Leden of met illegale, beledigende en schadelijke opmerkingen of inhoud, hechten de teams van HAPPN groot belang aan deze meldingsprocedure. Deze procedure kan ook worden toegepast op onfatsoenlijke opmerkingen.

Wanneer de door een Lid gepubliceerde inhoud het onderwerp uitmaakt van een dergelijke melding, kan het Lid waarvan de inhoud is gepubliceerd, onder de voorwaarden van artikel 14.4, zijn Account opgeschort of zelfs verwijderd worden. Dit op basis van de verstrekte gegevens in de melding van degene die de melding gemaakt heeft en met als doel ervoor te zorgen dat de betwiste inhoud overeenkomstig de wettelijke verplichtingen van het HAPPN wordt verwijderd.

In geen geval wordt hij/zij in kennis gesteld van de identiteit van het Lid die de melding gemaakt heeft.

Buiten deze meldingsprocedure hebben de Leden het recht om een ander Lid waarvan het gedrag niet in overeenstemming is met de fatsoensnormen te blokkeren om te voorkomen dat er met het Lid wordt gecommuniceerd (wederzijds onvermogen toekomstig toegang te krijgen tot of berichten te versturen in het verleden, zoals bijvoorbeeld Likes, SuperCrushs, Berichten en voicemails, of om op de hoogte te worden gesteld van de aanwezigheid van het Lid dat het blokkeert, in het bijzonder wanneer het van mening is dat dit Lid hen op enigerlei wijze lastig valt). Deze actie is vertrouwelijk en biedt de Leden de mogelijkheid om controle uit te oefenen over de Leden waarmee zij al dan niet contact willen onderhouden.

Deze meldingssystemen zijn toegankelijk en operationeel op de volgende plaatsen:

• Rechts bovenaan de profielfoto van het Lid en rechtsboven in het gesprek met het betreffende Lid op iPhones.

• Rechts bovenaan de profielfoto van het lid en rechtsboven in het gesprek met het betreffende Lid op Android-smartphones.

In geval van publicatie van inhoud die het onderwerp is geweest van een meldingsprocedure en die kan worden beschouwd als een inbreuk op de geldende wet- en regelgeving, wordt het Lid dat het slachtoffer is van dergelijke inhoud ook verzocht de zaak aan de bevoegde autoriteiten voor te leggen.

De meldingsprocedure van HAPPN vervangt geen enkele mogelijke klacht en gerechtelijke procedure tegen het Lid die de gemelde twijfelachtige inhoud heeft gepubliceerd.

Misbruik van het meldingssysteem (ongegronde en te kwader trouw) wordt eveneens beschouwd als een schending van deze AV en kan leiden tot opschorting/beëindiging van het Account van het Lid dat dergelijk misbruik heeft gepleegd. Dit overeenkomstig artikel 14.4 « Onderbreking/beëindiging van het account door HAPPN in het geval dat een lid de gebruiksvoorwaarden schendt » van de AV, naast de toepassing van strafrechtelijke sancties overeenkomstig artikel 6.I-4 van de LCEN en gerechtelijke procedures die aanleiding geven tot schadevergoeding voor slachtoffers.

Daarnaast neemt HAPPN, in overeenstemming met haar Privacybeleid, maatregelen om de gemoedsrust en veiligheid van haar Leden op de Applicatie te ondersteunen. 

7.4 Voorzichtigheidsregels

 

Het Lid is als enige verantwoordelijk voor het verifiëren van de identiteit van de personen met wie een “echte” ontmoeting zou kunnen plaatsvinden. HAPPN kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van een incident van welke aard dan ook tijdens een “echte” ontmoeting.

 

Eveneens is het Lid als enige verantwoordelijk voor het verifiëren van de identiteit van de Crush waar hij of zij mee wil videobellen en waarmee een “virtuele” ontmoeting plaats zou kunnen vinden. HAPPN kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van een incident van welke aard dan ook tijdens een “virtuele” ontmoeting.

7.5 Collectieve manifestatie

 

Elk gebruik van de Diensten van HAPPN met als doel om een collectieve bijeenkomst van haar Leden te organiseren, wordt beschouwd als een misbruik van de Service. Daarom is het ten strengste verboden om een openbaar evenement te plannen of te organiseren in de App. Indien een dergelijke bijeenkomst zou plaatsvinden, is HAPPN niet aansprakelijk in geval van schending van de openbare orde of het ontstaan van schade als gevolg van dergelijke bijeenkomsten.

Artikel 8: Gedragscode voor Leden

8.1 De verplichting tot loyaliteit en eerlijkheid tijdens de registratie

 

Om de status van Lid te verkrijgen, moet aan alle volgende voorwaarden worden voldaan:

• Voldoen aan de meerderjarigheidsvereiste van de Franse wetgeving (ouder zijn dan 18 jaar).

• De informatie naar waarheid en op oprechte wijze op zijn Facebook-profiel of, in geval van registratie via een mobiel telefoonnummer, via Apple of Google Sign in of via de Webapp HAPPN rechtstreeks op de App hebben ingevuld. Het Lid moet zijn/haar naam, geslacht en geboortedatum volgens zijn/haar officiële identiteitsgegevens opgeven. Indien dit niet het geval is, verbindt het Lid zich ertoe de fouten in zijn Facebook-profiel te corrigeren en de synchronisatie van de informatie tussen zijn Facebook-profiel en zijn Account te activeren. Het Lid verbindt zich er tegelijkertijd toe een geldig e-mailadres op te geven.

• Zich ertoe verbinden om de verstrekte informatie regelmatig bij te werken door vanuit de App toegang te krijgen tot zijn Account.

• Deze AV lezen en accepteren door met zijn/haar registratie door te gaan.

HAPPN heeft noch de wettelijke verplichting, noch de technische middelen om de identiteit en leeftijd van de Leden te verifiëren. In geval van twijfel, de aanwezigheid van verdachte elementen of een aanklacht van een derde via de “meldings”-functie die wijst op identiteitsdiefstal of de vermelding van fictieve of onjuiste informatie, stelt HAPPN zo spoedig mogelijk een onderzoek in en kan zij, indien nodig, de verstrekte informatie corrigeren zonder het profiel van het Lid te verstoren.

Gedurende het onderzoek behoudt HAPPN zich het recht voor om het Account van het verdachte Lid en de toegang tot de App op te schorten en de nodige controles uit te voeren door een kopie van een officieel identiteitsbewijs op te vragen.

In het geval dat het Lid niet in staat is een dergelijk bewijs te leveren, of in het geval van een bewezen overtreding van deze AV, kan HAPPN het account van het Lid in overeenstemming met de voorwaarden beschreven in artikel 14.4 van deze AV beëindigen.

Het Lid stemt ermee in slechts één Account te houden. Indien dit niet het geval is, kan HAPPN de andere Accounts onder de in artikel 14.4 beschreven voorwaarden verwijder.

8.2 De verplichting tot eerlijkheid en loyaliteit tijdens het gebruik

 

Om Lid te blijven, moet aan alle volgende voorwaarden worden voldaan:

• Eerlijk en oprecht zijn in zijn/haar verklaringen.

• Alleen foto’s en/of profielinformatie plaatsen waaraan het Lid gemakkelijk kan herkend worden, en minstens op nummer 1 één Profielfoto, zoals hierboven omschreven, dat wil zeggen waarop uw gezicht duidelijk herkenbaar is, dit zijn twee criteria die fundamenteel zijn voor het gebruik van de Diensten, met uitzondering van foto’s en/of informatie waarin derden voorkomen of elementen die geen verband houden met het Lid. HAPPN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken foto’s en/of profielen te verwijderen die niet aan deze voorwaarden voldoen.

• Geen vertrouwelijke informatie over anderen, zoals financiële gegevens, plaatsen.

• Geen inhoud of foto’s op de App publiceren die pornografisch of aanstootgevend zijn voor het menselijk fatsoen en de menselijke waardigheid.

• De privacy van de inhoud en de Berichten en spraakberichten die met andere Leden binnen de App worden uitgewisseld respecteren en de inhoud van deze Berichten niet aan derden veropenbaren.

• Geen inbreuk maken op de regels inzake intellectuele eigendom en persoonlijkheidsrechten.

• De openbare orde niet verstoren.

• Geen laster plegen en in het algemeen geen beledigende taal, met name van raciale of discriminerende aard, gebruiken.

• De geldende wet- en regelgeving respecteren.

• Niet aanzetten tot geweld of racisme en terrorisme, oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid verontschuldigen.

• De fatsoensnormen niet schenden en correct blijven tegenover andere Leden.

• Op geen enkele wijze de normale werking van de Diensten of de infrastructuur van de App beïnvloeden.

• De broncodes, algoritmes en softwares van de App noch die van de partners van HAPPN wijzigen, kopiëren, samenvoegen, decompileren of proberen aan te wenden voor doeleinden van reverse engineering of enig ander doeleinde dan de doeleinden die in deze algemene voorwaarden beschreven staan.

• Geen andere robots of tools gebruiken dan degene die door HAPPN binnen de App worden geleverd wanneer u contact maakt met anderen.

• De App niet gebruiken om professionele services (escort- of soortgelijke services) te organiseren.

• Andere Leden niet vragen om betaalde producten of diensten te promoten.

• Geen inloggegevens, zoals het wachtwoord en de gebruikersnaam, aan andere leden doorgeven.

• Geen reclame maken of op enigerlei wijze aan te zetten tot het gebruik van andere, al dan niet concurrerende diensten en geen oneerlijke concurrentie bedrijven.

• De App niet gebruiken om bijeenkomsten of evenementen te organiseren.

Het Lid onthoudt zich ook van het maken van een kopie en/of de verspreiding en/of de overdracht van technische gegevens uit het netwerk van de App van HAPPN.

Bovendien behoudt HAPPN zich het recht voor om in geval van duidelijk misbruik of buitensporig gedrag van het Lid, met name indien dit herhaaldelijk en/of ongegrond is, met de bedoeling gratis gebruik te maken van de betaalde Diensten die op de Applicatie worden aangeboden, het Account van het Lid  te onderbreken onder de voorwaarden van artikel 14.4 van deze gebruiksvoorwaarden. 

 

Als aanvulling op de hierboven vermelde gebruiksregels, verbinden de Leden er zich eveneens toe de hierna volgende gebruiksvoorwaarden na te leven:

• Geen beledigende, seksueel expliciete, illegale, gevaarlijke, gewelddadige, pesterijen bevattende, oneerbiedige, lasterlijke of bedreigende inhoud verspreiden of uitwisselen.

• Gebruik Bericht verzenden niet:

(i) voor kans- en geldspelen, loterijen of prijsvragen;

(ii) voor promotionele doeleinden ten behoeve van kans- en geldspelen, loterijen of prijsvragen;;

(iii) voor het bevorderen, aanmoedigen of faciliteren van illegale activiteiten of het schenden van rechten van derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de intellectuele en industriële eigendomsrechten, het recht op de eerbiediging van het privéleven en de persoonlijkheidsrechten);

(iv) door te proberen de veiligheidsmaatregelen van deze functie te omzeilen of te proberen de functie aan te wenden voor andere doeleinden dan waarvoor deze bestemd is, namelijk het spontaan Videobellen met een Crush voor een bepaalde tijdsduur

8.3 Persoonlijk gebruik

 

Het Lid stemt ermee in om de App uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het netwerk van HAPPN mag niet worden gebruikt voor commerciële, promotionele, verkiezings- of wervingsdoeleinden. Het sturen van Berichten voor marketing- en/of commerciële doeleinden en/of nieuwsbrieven via het berichtensysteem van de App, die in het bijzonder, maar niet uitsluitend, inhoud, indicaties of hyperlinks bevatten die verwijzen naar sites of media van derden, en in het bijzonder van concurrenten van HAPPN, is strikt verboden.

8.4 Verantwoordelijkheid van het Lid

 

Het Lid is de enige verantwoordelijke voor zijn/haar acties en de gegevens die hij/zij via de App publiceert.

Indien HAPPN aansprakelijk wordt gesteld voor de niet-nakoming door het Lid van zijn verplichtingen, vrijwaart het Lid HAPPN van elke veroordeling die tegen het Lid is uitgesproken wegens schending van de wet of deze AV.

Het lid kan, in overeenstemming met artikel 7.3 van deze AV, illegale inhoud die in strijd is met de wet- en regelgeving of deze AV melden door gebruik te maken van de meldingsfuncties die in de App zijn opgenomen.

8.5 Foto’s

 

Alle pornografische, exhibitionistische of onfatsoenlijke en over het algemeen onethische foto’s zijn strikt verboden. De publicatie van dergelijke foto’s is een ernstige overtreding, die, onverminderd andere sancties die door de rechter kunnen worden opgelegd, kan leiden tot schorsing en/of beëindiging van het Account van het Lid.

8.6 Echte ontmoetingen

 

HAPPN waarschuwt Leden die “echte” ontmoetingen willen uitvoeren. Het is de volledige verantwoordelijkheid van de Leden om de identiteit te verifiëren van de personen waarmee ze deze ontmoetingen organiseren. Het verloop van deze “echte” ontmoetingen wordt onafhankelijk van HAPPN georganiseerd, onder de eigen verantwoordelijkheid van de Leden. HAPPN is niet aansprakelijk voor door Leden en/of voormalige Leden gepleegde handelingen en incidenten van welke aard dan ook die zich tijdens gebeurtenissen voordoen als gevolg van het gebruik van de App. In dit opzicht en met als doel om de rust en veiligheid van zijn Leden te beschermen, biedt de berichtenfunctie van HAPPN haar Leden het voordeel dat zij kunnen beslissen wie hun profiel mag bekijken en met hen mag chatten.

Betreffende personen met wie het Lid ermee heeft ingestemd om Berichten uit te wisselen, is het ten zeerste aanbevolen om geen persoonlijke informatie bekend te maken die niet in het profiel van de App vermeld staat, zoals telefoonnummer, adres of achternaam. HAPPN raadt als veiligheidsmaatregel ten zeerste aan om echte ontmoeten alleen te organiseren op openbare, drukke plaatsen of om een familielid te verwittigen en zijn of haar contactgegevens pas na een redelijke termijn door te geven.

8.7 Beheer van het Account

 

Het Lid moet regelmatig zijn/haar berichten en meldingen controleren waarmee HAPPN hem/haar onder andere op de hoogte houdt van informatie over de Diensten en eventuele wijzigingen en updates. Deze informatie kan ook per e-mail naar het Lid worden gestuurd, naar het e-mailadres dat via Facebook Connect verkregen werd of rechtstreeks door het Lid werd opgegeven bij registratie via een mobiel telefoonnummer, , of via Apple, Google Sign in of via de Webapp HAPPN.

Het Lid kan toegang krijgen tot de Diensten in zijn Account door met een vertrouwelijke gebruikersnaam en wachtwoord op de App in te loggen. Het Lid is als enige verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en moet ervoor zorgen dat geen enkele derde er toegang toe heeft. In het bijzonder vrijwaart het Lid HAPPN van elke communicatie of gebruik of verklaring die via zijn Account werd uitgevoerd.

8.8 Apparatuur

 

Apparatuur (hardware of software) die vereist is voor toegang tot de Diensten en alle andere gerelateerde kosten, inclusief telecommunicatiekosten, vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van het Lid. Het Lid is als enige verantwoordelijk voor het materiaal dat in kader van de Service wordt gebruikt. 

Artikel 9: Betaalde Diensten 

9.1 Aankoop van SuperCrushs-Packs en HAPPN abonnementen

 

SuperCrushs kunnen niet per stuk worden gekocht. Ze zijn verkrijgbaar in de vorm van verschillende Packs met SuperCrushs volgens de prijsvoorwaarden die worden vermeld in de App Store van Apple en de Google Play Store.

Bij de registratie wordt het Lid een Pack met SuperCrushs aangeboden.

Elk Lid kan zich op elk moment abonneren op HAPPN.

Abonnees-Leden hebben, naast de gratis diensten, toegang tot extra diensten die exclusief voor abonnees zijn.

Abonnementsaanbiedingen geven u toegang tot HAPPN Premium en HAPPN Supreme voor een periode die overeenkomt met de duur van uw abonnement.

Voor leden die hiervoor in aanmerking komen, kan een promotieaanbieding voor een HAPPN-abonnement worden aangeboden wanneer het lid zich registreert. Deze aanbieding is geldig voor een beperkte periode die in de aanbieding wordt aangegeven. Dit aanbod is persoonlijk en alleen geldig voor nieuwe abonnees van HAPPN en slechts eenmaal per Apple of Google Play account, afhankelijk van uw apparaat.

9.2 Aankoop van SuperCrushs-Packs (indien beschikbaar)

 

SuperCrushs kunnen niet per stuk worden gekocht. Ze zijn verkrijgbaar in de vorm van verschillende Packs met SuperCrushs volgens de prijsvoorwaarden die worden vermeld in de App Store van Apple en de Google Play Store en het Stripe-platform.

9.3 Aankoop van Boosts

 

Boosts verkrijgbaar in de vorm van verschillende Packs met Boosts volgens de prijsvoorwaarden die worden vermeld in de App Store van Apple en de Google Play Store en het betalingsplatform Stripe.

9.4  Betalingsvoorwaarden

 

De betaling is bij het afsluiten van het contract verschuldigd voor de gehele abonnementsperiode op HAPPN.

Betaling via je App Store- of Play Store-account. De betaling wordt, afhankelijk van uw apparaat, verwerkt en beheerd door de App Store van Apple of de Google Play Store.

HAPPN heeft geen controle over de betaling, valutawijziging of geldovermaking zelf, noch over de kosten die met deze verrichtingen gepaard gaan. Daarom zijn de App Store van Apple en de Play Store van Google uitsluitend verantwoordelijk voor de betalingsvoorwaarden en -transacties.

Daarom heeft HAPPN geen mogelijkheid om uw aankoop terug te betalen. Elk verzoek omtrent betalingen moet aan uw Store worden gericht.

HAPPN verzamelt geen bankgegevens. Uw bankgegevens worden rechtstreeks door Apple of Google verzameld en verwerkt en blijven buiten de controle van HAPPN.

Betaling met pinpas. Betaling met pinpas is mogelijk op de Web Applicatie en de Mobiele Applicatie op Android. Het wordt beheerd via het betalingsplatform Stripe. Elk verzoek met betrekking tot betaling via de Web Applicatie moet worden gericht aan de klantenservice van HAPPN. 

HAPPN verzamelt geen bankgegevens. Uw bankgegevens worden rechtstreeks door Stripe verzameld en verwerkt.

9.5 Duur van het contract en verlenging van het abonnement op HAPPN

 

Indien het Lid ervoor kiest een Premium abonnement bij HAPPN af te sluiten, wordt hij/zij vanaf het moment van inschrijving en voor de gehele gekozen abonnementsperiode gebonden. In geval van annulering door het Lid voor het einde van de verbintenisperiode, zullen de bedragen die voor deze periode aan HAPPN zijn betaald door HAPPN worden ingehouden en niet aan het Lid worden terugbetaald.

Abonnementen worden standaard automatisch verlengd, tenzij het Lid bezwaar maakt via de speciale functie op het platform waarop het Lid het abonnement heeft afgesloten (de Apple App Store, de Google Play Store of de Applicatie).

In geval van verlenging van het abonnement en na ontvangst van de betaling die

automatisch van uw Store, zal HAPPN uw aankoop valideren en uw account bijwerken, waardoor u toegang krijgt tot HAPPN Premium of Supreme voor de abonnementsperiode.

Als u geen “automatisch verlengbaar abonnement” wenst, kunt u deze optie eenvoudigweg deactiveren door de instructies op de volgende link te volgen: https://www.happn.com/nl/faq/articles/115005694469

Als u deze door de Stores ingestelde automatische verlenging aan het einde van de abonnementsperiode wilt voorkomen, moet u deze dus deactiveren.

9.6 Herroepingsrecht

 

Zoals gespecificeerd in artikel 9.5. van deze AV, worden betalingen volledig verwerkt en beheerd door de App Store van Apple of Google Play Store, zodat het herroepingsrecht, indien van toepassing, rechtstreeks bij de App Store of Google Play moet worden uitgeoefend.

 

Wanneer een Lid besluit zijn herroepingsrecht uit te oefenen, dient hij/zij de App Store van Apple of Google Play Store hiervan, afhankelijk van het type apparaat dat bij de aankoop is gebruikt, op de hoogte te stellen:

Voor de Play Store: volg gewoon de instructies in de volgende link om toegang te krijgen tot de algemene voorwaarden voor de uitoefening van het herroepingsrecht bij Google Play en het standaard herroepingsformulier:

https://support.google.com/googleplay/answer/7205930?ctx=7659581&visit_id=636923806604702476-265013927&rd=1&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ondersteuning van Google Play Store. De contactgegevens zijn te vinden op de volgende link: https://support.google.com/store/answer/6178715

Voor de App Store: U dient de uitoefening van uw herroepingsrecht dat door Apple Distribution International is verstrekt aan het volgende adres te melden: Apple Distribution International, iTunes Store Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Hollyhill, Cork, Ierland. Het modelformulier en de voorwaarden voor de uitoefening van het herroepingsrecht van de App Store kunt u op de volgende link terugvinden:

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/fr/terms.html

 

Voor betaling met pinpas. U moet HAPPN informeren van de uitoefening van uw herroepingsrecht.

9.8  Vervroegde beëindiging van het contract door het Lid of door HAPPN

 

In geval van schending van de AV of een wettelijke bepaling door het Lid, heeft HAPPN het recht om het contract onmiddellijk en onverminderd te beëindigen. HAPPN is niet verplicht zijn besluit van opzegging te motiveren tegenover het Lid.

In ieder geval zal er geen terugbetaling plaatsvinden indien het Lid geniet of Packs heeft gekocht  (met SuperCrushs et/of Boosts). 

Artikel 10: Omvang van het aanbod  

10.1 Geldigheidsduur van de SuperCrushs en de Boosts

 

De door HAPPN verkochte en/of aangeboden SuperCrushs en/of Boosts, zijn, in overeenstemming met deze AV, geldig gedurende de gehele periode dat het Account actief is. In geval van vroegtijdige beëindiging van het Account conform artikel 14.3, 14.4 of 14.5 van deze AV, resulteert het verwijderen van het Account van de Lid in de definitieve verwijdering van de SuperCrushs en/of Boosts, in het account van het Lid. Dit vindt plaats op de datum van beëindiging of verwijdering en zonder enige vorm van compensatie.

Een latere herregistratie van het Lid biedt geen mogelijkheid om de verloren SuperCrushs en/of Boosts te recupereren.

HAPPN kan besluiten om SuperCrushs, aan te bieden aan Leden in het kader van haar loyaliteitsprogramma of voor een speciale gelegenheid.

10.2 Cumulatie van aanbiedingen

 

De SuperCrushs-Packs en Packs en Boostszijn cumulatief. Het aantal SuperCrushs en Boosts van elk gekocht Pack wordt toegevoegd aan het aantal SuperCrushs, of Boosts, dat eerder in het Account van het Lid is geregistreerd.

De SuperCrushs-Packs kunnen ook worden gecombineerd met abonnementen zodat u kunt profiteren van meer SuperCrushs, dan Abonnees Leden.

Artikel 11: Communicatie met het lid

11.1 Pushmeldingen

 

Het lid kan pushmeldingen ontvangen via de App om op de hoogte te worden gehouden van belangrijke gebeurtenissen, waaronder, maar niet beperkt tot:

• Een van een ander Lid ontvangen SuperCrushs

• Een door een ander Lid ontvangen Bericht of spraakbericht

• Een Bericht van HAPPN over het Account van het Lid en/of de Diensten.

Het Lid kan op zijn Account zijn voorkeuren voor pushmeldingen aanpassen.

11.2 Nieuwsbrief

 

Bij registratie op de App ontvangt het Lid een nieuwsbrief van HAPPN. Het Lid kan zich op elk moment uitschrijven door op de link “uitschrijven” te klikken die hiervoor in de nieuwsbrief is voorzien en/of door gebruik te maken van zijn recht op verzet door een e-mail te sturen naar het opgegeven adres Artikel 15 van de AV.

11.3 Advertentie- en promotieberichten

 

Het staat HAPPN vrij om, als onderdeel van de uitvoering van het contract en via de App, reclame- en/of promotieboodschappen van adverteerders en andere partners te tonen.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

12.1 Merkenrechtelijke voorrechten

 

Het merk HAPPN is het exclusieve eigendom van HAPPN. HAPPN is de eigenaar van alle bijbehorende rechten. Het HAPPN-logo is gedeponeerd en geregistreerd bij verschillende nationale en internationale kantoren, waaronder de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, en is geregistreerd door het Nationaal Instituut voor Industriële Eigendom onder nummer 4109777 en door het Bureau van de Europese Unie voor de Intellectuele Eigendom onder nummer 012787974.

Elke reproductie en/of gebruik en/of gedeeltelijke of volledige toepassing en/of wijziging en/of wijziging en/of verwijdering van het handelsmerk en aanverwante rechten, zoals, ter illustratie maar niet beperkt tot, de slogan en het logo van de App, door welk methode en welke vorm dan ook, op welke drager en op welk medium dan ook, is strikt verboden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HAPPN en is onderhevig aan gerechtelijke vervolging.

Het merk is beschermd door de artikelen L.713-1 en volgende van de huidige Franse wet op de intellectuele eigendom en dit geldt voor de hele wereld.

12.2 Auteursrechten

 

De originele werken die HAPPN aanbiedt zijn exclusief eigendom van HAPPN. HAPPN is de eigenaar van alle bijbehorende rechten.

Elke weergave en/of reproductie en/of distributie en/of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud en diensten die door de toepassing worden aangeboden, zoals software, animaties, teksten, foto’s, video’s, grafieken en de algemene structuur, door welke methode en in welke vorm dan ook, op welke drager en via welke media dan ook, is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HAPPN en is onderhevig aan gerechtelijke vervolging.

Deze originele werken worden beschermd door de artikelen L.335-3 en volgende van de huidige Franse wet op de intellectuele eigendom en dit voor de hele wereld.

12.3 Licentie

 

De gebruiksrechten die door HAPPN aan het lid zijn verleend, zijn voorbehouden voor privé- en persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik door het lid is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HAPPN.

 

Het Lid verleent HAPPN en haar partners een gratis, niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende licentie om via de App elk intellectueel eigendomselement, en persoonlijkheidsrecht (waaronder afbeeldingen, namen en stem), (teksten, foto’s, video’s, etc.) te gebruiken, te reproduceren, te vertegenwoordigen, te wijzigen, te vertalen en aan HAPPN te verstrekken voor het niet-exclusieve doel om haar communicatie-inspanningen met andere Leden te ondersteunen.

Deze licentie wordt door HAPPN gebruikt binnen de grenzen van het respect voor het recht op imago, kenmerken van persoonlijkheid, het recht op privacy, de bescherming van de persoonlijke gegevens van de gebruiker en dit zonder de authenticiteit van het profiel van het Lid te verstoren. Deze licentie geeft HAPPN het recht om deze elementen compatibel te maken met de technische prestaties of de formaten van de betreffende media. Deze rechten worden wereldwijd toegekend voor de volledige duur van de uitvoering van deze AV tussen het Lid en HAPPN.

Het Lid blijft eigenaar van de inhoud en persoonlijke gegevens die hij verstrekt.

 

Het Lid vrijwaart HAPPN tegen elke gerechtelijke procedure, vordering of veroordeling die voortvloeit uit de door het Lid geschonden intellectuele-eigendomsrechten of de persoonlijkheidsrechten van derden. Het Lid vrijwaart HAPPN tegen alle klachten of schade zoals, maar niet beperkt tot, vorderingen tot schadevergoeding die hieruit kunnen voortvloeien.

 

In het kader van het aanbevelen van Profielen geeft het Lid HAPPN toestemming tot de gebruiksrechten en garanties zoals omschreven in de bovengenoemde licentie, om het mogelijk te maken een indicatieve selectie van drie profielen te versturen aan andere Leden via de App en via een per e-mail verstuurde redactionele of thematische nieuwsbrief - u wordt er op gewezen dat de lijst met aanbevelingen anders kan zijn dan die die het Lid daadwerkelijk in het profiel op de HAPPN-App te zien kan krijgen, omdat profielen continu bijgewerkt worden, afhankelijk van hun relevantie en status.  

Artikel 13: Namaak, oneerlijke concurrentie en parasitisme

 

Het is ten strengste verboden om een product te ontwerpen dat lijkt op de App of om er een afgeleide van te maken, en meer in het algemeen om zich schuldig te maken aan parasitisme, imitatie, vernedering of enige andere daad die oneerlijke concurrentie of namaak inhoudt. In een dergelijk geval behoudt HAPPN zich het recht voor om het Lid te vervolgen voor volledige vergoeding van de door het Lid veroorzaakte schade.

Bovendien is het Lid onderworpen aan strenge wettelijke sancties als hij erin slaagt of probeert licenties of sublicenties te verlenen, te verkopen, door te verkopen, te leveren, over te dragen, af te staan, toe te wijzen, te distribueren of anderszins commercieel te exploiteren of de Diensten of de App op enigerlei wijze beschikbaar te stellen aan derden. 

Artikel 14: Einde van de overeenkomst

14.1 Deactivatie van het Account door het Lid

 

Het Lid kan te allen tijde zijn Account zonder voorafgaande kennisgeving via de App deactiveren indien hij daar niet meer zichtbaar wil zijn.

Bij het deactiveren van het profiel:

• Wordt het profiel van het Lid voor het verleden en de toekomst onzichtbaar gemaakt voor andere Leden.

• Zijn er geen gevolgen voor de wettelijke verplichting om gegevens te bewaren.

• In het geval dat het Account binnen 1 jaar na de sluiting van het Account opnieuw wordt geactiveerd, krijgt het Lid toegang tot al zijn opgeslagen gegevens en wordt het profiel weer zichtbaar.

14.2 Deinstallatie van de App door het Lid

 

Het Lid kan de App op elk moment zonder kennisgeving van zijn mobiel apparaat verwijderen. Als gevolg hiervan heeft het Lid geen toegang meer tot de App tenzij deze opnieuw wordt gedownload.

• De deinstallatie van de app heeft niet als gevolg dat de account van het Lid verwijderd wordt. Het is dus aanbevolen de account van de app te verwijderen voor de deinstallatie.

• De deinstallatie van de app heeft geen gevolgen voor de wettelijke verplichting om gegevens te bewaren.

• In geval van het opnieuw downloaden van de app binnen 1 jaar van het deheractivering zullen de bewaarde gegevens opnieuw worden toegewezen aan het profiel en zal het profiel weer actief zijn.

14.3 Verwijdering van het Account door het Lid

 

Het Lid kan besluiten zijn Account op elk moment en zonder kennisgeving permanent te verwijderen, met behulp van een van de volgende alternatieven:

Ten gevolge wordt het profiel van het Lid permanent verwijderd, inclusief de SuperCrushs, of Boosts die op zijn account zijn geregistreerd.

Daarnaast kan een Abonnee Lid dat besluit om zijn account te verwijderen, zijn toegang tot HAPPN abonnement beëindigen door contact op te nemen met de Apple App Store of Google Play Store door de instructies op de volgende link te volgen: https://www.happn.com/nl/faq/articles/115005694469

wanneer het Lid de App na verwijdering van zijn Account opnieuw wenst te gebruiken, is hij verplicht zich te registreren onder dezelfde voorwaarden als voor een eerste registratie.

Bij het verwijderen van het Account:

• Wordt het profiel van het Lid onzichtbaar gemaakt voor andere leden.

• Worden de gegevens van het Lid gedurende één jaar na die datum bewaard, volgens de wettelijke verplichtingen van HAPPN overeenkomstig de procedures van artikel 9 van het Privacybeleid, en vervolgens aan het einde van die periode definitief verwijderd.

• Gaan SuperCrushs, of Boosts geregistreerd op het account van het Lid op de dag van verwijdering van zijn Account permanent verloren, zonder mogelijkheid tot terugbetaling.

Het Lid kan zijn oude account niet opnieuw activeren.

14.4 Opschorting/beëindiging van het Account door HAPPN in geval van overtreding van de AV door een Lid.

 

Wanneer een Lid de AV overtreedt, kan zijn Account te allen tijde als voorzorgsmaatregel worden opgeschort en na voorafgaande waarschuwing voor een redelijke periode en vervolgens worden beëindigd door HAPPN.

HAPPN kan het Account van het Lid opschorten voor de periode die nodig is voor de door de klantendienst van HAPPN uitgevoerde controles na een melding. Dit overeenkomstig artikel 7.3 van deze AV of in geval van een vermeende inbreuk op de AV die niet wordt gecorrigeerd.

In haar beslissing om het account te onderbreken, zal HAPPN rekening houden met de ernst van de overtreding en of deze herhaaldelijk of op zichzelf staat. Bijvoorbeeld, in het geval van onderbreking na misbruik van de dienst, d.w.z. frequente levering van duidelijk illegale inhoud en frequente en duidelijk ongegronde meldingen en klachten, zal HAPPN overwegen:  : 

Het Lid wordt verzocht per e-mail contact op te nemen met de klantendienst van HAPPN om nadere informatie te verkrijgen over de redenen voor de schorsing van zijn account, om eventuele opmerkingen te maken en/of om het bewijs te leveren dat de inbreuk is gecorrigeerd. Leden kunnen zich ook wenden tot het interne klachtenbehandelingssysteem dat door HAPPN is opgezet.

 

Indien het Lid binnen 30 dagen na de kennisgeving van de schorsing van het Account geen contact heeft opgenomen met de klantenservie van HAPPN of indien uit de door het Lid aan de Klantenservice verstrekte informatie blijkt dat de overtreding niet werd gecorrigeerd, kan HAPPN het Lid via de App en/of per e-mail op de hoogte brengen van de beëindiging van zijn Account en het Lid informeren duur van de opschorting. Indien niet gespecificeerd, is deze periode vastgesteld op 3 jaar vanaf de datum van kennisgeving van beëindiging van het Account.

Bij beëindiging van het Account:

• Wordt het profiel van het Lid onzichtbaar gemaakt voor andere leden.

• Gaan SuperCrushs, Boosts geregistreerd op het account van het Lid op de dag van verwijdering van zijn Account permanent verloren, zonder mogelijkheid tot terugbetaling.

Het Lid kan het Account gedurende een periode van maximaal 1 jaar vanaf de datum van kennisgeving van de beëindiging van het Account niet opnieuw activeren; gedurende deze periode wordt het op een uitsluitingslijst geplaatst.

14.5 Beëindiging van inactieve accounts door HAPPN

 

HAPPN verwijdert inactieve Accounts zoals hieronder gedefinieerd.

Een Account wordt als inactief beschouwd indien gedurende een ononderbroken periode van 1 jaar aan de volgende twee cumulatieve criteria is voldaan:

• De App van het Lid heeft geen contact gemaakt met de HAPPN-servers (vanwege de deactivering van de geolocatie-optie) en;

• Het Lid heeft de app niet gebruikt. Een Account van een Abonnee-lid wordt in geen enkel geval als inactief beschouwd.

Het Lid zal per e-mail, op het adres dat hij in de App heeft opgegeven, op de hoogte worden gesteld van de verwijdering van zijn Account, met inachtneming van een opzegtermijn van 8 dagen.

Het Lid kan op elk moment van de opzegtermijn zijn Account opnieuw activeren, waardoor de opzegtermijn wordt opgeschort. De volledige inhoud van het profiel wordt dan door het Lid bewaard.

Aan het einde van deze kennisgeving en bij gebrek aan enige actie van het Lid wordt het Account automatisch door HAPPN verwijderd.

Bij het verwijderen van het Account:

• Wordt het profiel van het Lid onzichtbaar gemaakt voor andere leden.

• Worden de gegevens van het Lid gedurende één jaar na die datum bewaard, volgens de wettelijke verplichtingen van HAPPN overeenkomstig de procedures van artikel 9 van het Privacybeleid, en vervolgens aan het einde van die periode definitief verwijderd.

• Gaan SuperCrushs, Boosts geregistreerd op het account van het Lid op de dag van verwijdering van zijn Account permanent verloren, zonder mogelijkheid tot terugbetaling.

Het Lid kan zijn oude account niet opnieuw activeren en hiervoor geen verzoek indienen. 

Artikel 15: Contact

 

HAPPN is per post te bereiken op 5 rue Feydeau, 75002, Parijs.

Het Lid kan ook per e-mail contact opnemen met HAPPN op het volgende adres: support@happn.com.

Artikel 16: Vertrouwelijkheidsclausule

 

Noch HAPPN noch het lid is bevoegd om informatie over hun contract bekend te maken in geval van een geschil en elke partij verbindt zich ertoe een vertrouwelijkheidsclausule in acht te nemen die haar ertoe verplicht om in geval van een geschil vertrouwelijke onderhandelingen te verkiezen.

 

>